Πρόσβαση ανασφαλίστων πολιτών στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας»

Ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ κ. Σωτήριος Μπερσίμης απέστειλε διευκρινιστική εγκύκλιο
σχετικά με την πρόσβαση ανασφάλιστων πολιτών στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας.
Ειδικότερα, στην εν λόγω εγκύκλιο αναφέρονται τα εξής:

«Οι ανασφάλιστοι που διαθέτουν ΑΜΚΑ ή νομιμοποιητικά έγγραφα διαμονής ή
Κ.Υ.Π.Α. δικαιούνται παροχή φαρμάκων με τις προϋποθέσεις συμμετοχής που
ορίζονται στην ΚΥΑ, ενώ εξαιρούνται από οποιαδήποτε συμμετοχή μόνο οι
δικαιούχοι των παρ. 2, 8 και 9 του άρθρου 6 αυτής. Φάρμακα υψηλού κόστους,
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4368/2016, παρέχονται αποκλειστικά
από τα φαρμακεία των νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ. Επίσης δίδεται πλέον η
δυνατότητα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης των απαραίτητων φαρμάκων μέσα από
το σύστημα της ΗΔΙΚΑ με τη χρήση του ΑΜΚΑ και μόνον.


Σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ.1 της ΚΥΑ, οι υπηρεσίες Πρόνοιας των Δήμων που
ασκούν αρμοδιότητες κοινωνικής προστασίας εξετάζουν τις αιτήσεις για δωρεάν
φαρμακευτική περίθαλψη που κατατίθεται από τους δικαιούχους της παρ. 2Β και 8
του άρθρου 6 της ΚΥΑ και εκδίδουν για τους ανωτέρω αποφάσεις παροχής δωρεάν
φαρμακευτικής περίθαλψης.

Είναι λογικό ότι πρέπει να μεσολαβήσει ένα χρονικό διάστημα προκειμένου οι
αρμόδιες υπηρεσίες αλλά και τα πληροφοριακά συστήματα να προσαρμοστούν στα
νέα δεδομένα. Για το λόγο αυτό, μέχρι την έκδοση των σχετικών αποφάσεων
απαλλαγής από τη συμμετοχή και μέχρι τις 15 Ιουλίου 2016 (αντί για την 1η
Ιουνίου που είχε αρχικώς ορισθεί), για τους ανωτέρω ασφαλισμένους ισχύουν, αναφορικά
με τις δαπάνες για φαρμακευτική αγωγή, οι όροι και οι προϋποθέσεις ελέγχων και
συμμετοχών που ισχύουν κατά τη συνταγογράφηση των φαρμάκων αυτών σε
ασφαλισμένους, κατά τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ.
Γ.Π./οικ.56432/28.6.2014 (Β΄ 1753). Αυτό σημαίνει ότι η συμμετοχή τους καθορίζεται
αποκλειστικά με βάση την αναγραφόμενη διάγνωση.

Θέματα μητρώου ανασφαλίστων-οικονομικά αδύναμων πολιτών με ΑΜΚΑ ή
Κ.Υ.Π.Α., συμμετοχής στη φαρμακευτική δαπάνη και λοιπών ηλεκτρονικών
εφαρμογών καταγραφής δικαιούχων γίνονται από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ, η οποία και
διαχειρίζεται την εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Σας ενημερώνουμε ότι από τις 8 Ιουνίου 2016 εφαρμόστηκαν στο σύστημα της
Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης οι διατάξεις του ν. 4368/2016 για τους
ανασφάλιστους πολίτες και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Η ασφαλιστική κάλυψη
των εν λόγω ασθενών θα καθορίζεται από το σύστημα ΑΤΛΑΣ. Με την εισαγωγή του
ΑΜΚΑ στην καταχώριση της επίσκεψης, το σύστημα ΑΤΛΑΣ επιστρέφει για τις
περιπτώσεις αυτές τον φορέα «Δικαιούχοι του άρθρου 33 του νόμου 4368/2016».

Ο φορέας «ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ» θα μετονομαστεί σε «Ταμείο Πρόνοιας-Δικαιούχοι
του άρθρου 33 του νόμου 4368/2016» και θα παραμείνει ενεργός για ένα μεταβατικό
στάδιο για όσους δικαιούχους Πρόνοιας έχουν βιβλιάριο Πρόνοιας σε ισχύ. Η
συνταγογράφηση για τον φορέα αυτόν θα γίνεται με ποσοστό συμμετοχής 0%, ενώ
η εκτέλεση θα γίνεται σε όλα τα φαρμακεία.
Τέλος, ο φορέας «Δικαιούχοι φαρμακευτικής περίθαλψης του Ν. 4270/2014»
καταργείται, ωστόσο οι συνταγές που έχουν ήδη καταχωρηθεί με τον φορέα αυτόν
θα εκτελούνται ηλεκτρονικά σε όλα τα φαρμακεία».

Σχόλια