Κατανομή και χρονοδιάγραμμα λήξεων του χρέους της Κεντρικής διοίκησης στις 31-3-2016

670_diarthrosi_xreous

Στους παρακάτω πίνακες που παρουσιάζει ο κόμβος αναλύεται η κατανομή και το χρονοδιάγραμμα λήξεων του Δημοσίου χρέους της Κεντρικής διοίκησης στις 31-3-2016 καθώς και το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης για το 2015.
Σημείωση: Τα ακόλουθα στοιχεία αντλήθηκαν από την απάντηση που δόθηκε στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου από το υπ. Οικ.  προς τον ερωτώντα βουλευτή κ. Δ. Καμμένο.
Ομόλογα39,3
Ομόλογα που κατέχει η EKT(SMP program)14,7
Ομόλογα που κατέχουν οι Ευρωπαϊκές Κεντρικές Τράπεζες(ΑΝFAs)5,8
Έντοκα γραμμάτια14,9
Βραχυπρόθεσμα δάνεια(repos)11,01
Δάνεια από το Ευρωπαϊκό ταμείο χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (EFSF)130,9
ESM21,4
Δάνεια από το ΔΝΤ14,4
Δάνεια από Κράτη – μέλη Ευρωζώνης52,9
Δάνεια από την τράπεζα Ελλάδος3,8
Λοιπά Δάνεια εσωτερικού0,3365
Λοιπά Δάνεια εξωτερικού4,8
Ειδικά και Διακρατικά δάνεια εξωτερικού (Ευρωπαϊκή τρ .Επενδύσεων)7,4
  
ΣΥΝΟΛΟ321,7 δις

diarthrosi_xreous
Ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης χρέους
Κατηγορίες δημόσιου χρέους Κόστος Εξυπηρέτησης 2015 ανά κατηγορία χρέους (%)
ΔΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗ -ΜΕΛΗ EYPOZONHZ(GLF)0,52%
ΔΑΝΕΙΑ EFSF-ESM0,39%
ΔΑΝΕΙΑ IMF3,83%
ΟΜΟΛΟΓΑ3,75%
ΕΝΤΟΚΑ2,84%
REPOZ4,45%
ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ1,02%
ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  (Ευρωπαϊκή τραπ .Επενδύσεων)4,24%
ΛΟΙΠΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3,20%

Σχόλια