Κατάθεση πινακίδων – Οριστική διαγραφή οχήματος
Παράδοση πινακίδων δε σημαίνει οριστική διαγραφή!Προσοχή: Για την αποφυγή οποιασδήποτε παρανόησης, θα πρέπει αρχικά να ξεκαθαρίσουμε, ότι με την κατάθεση πινακίδων το όχημά μας δε διαγράφεται οριστικά, δηλαδή δεν παύει να είναι στην κατοχή του ιδιοκτήτη του, κάτι που συνεπάγεται ότι θα πρέπει να δηλώνεται στην Εφορία. Στην περίπτωση της οριστικής διαγραφής, το όχημά μας αποταξινομείται πλήρως και παίρνει το δρόμο της ανακύκλωσης.
Προσοχή, μη θεωρηθεί εγκαταλειμμένο!
Βάσει του Π.Δ 116/2004 περί διαχείρισης των ΟΤΚΖ (Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής), ένα όχημα που σταθμεύει σε δημόσιο δρόμο χωρίς αριθμό κυκλοφορίας μπορεί να θεωρηθεί εγκαταλειμμένο, κάτω από προϋποθέσεις. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 9 του συγκεκριμένου Π.Δ, προβλέπονται τα εξής:
1) Η αρμόδια υπηρεσία του οικείου δήμου ή της κοινότητας εντοπίζει τα εγκαταλειμμένα οχήματα και επικολλά σε εμφανές σημείο του οχήματος ειδικό αυτοκόλλητο, που το χαρακτηρίζει "εγκαταλειμμένο". Μέσα σε 15 ημέρες από την επικόλληση του ειδικού αυτοκόλλητου, η ως άνω αρμόδια υπηρεσία ενημερώνει τις Υπηρεσίες Ασφάλειας για διενέργεια έρευνας προς εξακρίβωση περίπτωσης κλοπής, υπεξαίρεσης ή εμπλοκής σε εγκληματική πράξη. Μέσα σε 45 ημέρες από την επικόλληση αυτού του ειδικού αυτοκόλλητου, εάν το όχημα δεν αποσυρθεί από τον ιδιοκτήτη του, περιέρχεται στην κατοχή του οικείου δήμου ή κοινότητας.
2) Σε περίπτωση που τα εγκαταλειμμένα οχήματα φέρουν πινακίδες κυκλοφορίας, οι κατά τόπους αρμόδιοι ΟΤΑ υποχρεούνται, πέραν των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο, να αναζητήσουν επιπλέον, εντός 15 ημερών από την επικόλληση του ειδικού σήματος (αυτοκόλλητου), μέσω του Αρχείου του Υπουργείου Μεταφορών, τα στοιχεία ταυτότητας των ιδιοκτητών και να τους ενημερώσουν.
3) Τα οχήματα που συλλέγονται παραμένουν στο σημείο συλλογής για 10 ημέρες από την ημέρα περισυλλογής του. Εάν μέσα στο διάστημα αυτό το όχημα αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του, τότε παραδίδεται σε αυτόν, αφού προηγουμένως καταβάλει τη δαπάνη απομάκρυνσης και αποθήκευσης. Εάν το όχημα δεν αναζητηθεί, τότε προωθείται προς περαιτέρω επεξεργασία, αξιοποίηση, τεμαχισμό και διάθεση, όπως προβλέπεται για τα ΟΤΚΖ.
4) Αν εντοπιστεί ο ιδιοκτήτης εγκαταλειμμένου οχήματος εντός των ανωτέρω προθεσμιών και συγκατατίθεται για την παράδοση του οχήματος για περαιτέρω επεξεργασία, εκδίδεται από το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης Πιστοποιητικό Καταστροφής, το οποίο είναι απαραίτητο για την οριστική διαγραφή του οχήματος. Εάν επιθυμεί να κρατήσει το όχημα χωρίς να το κινεί για συναισθηματικούς ή άλλους λόγους, τότε υποχρεούται να το αποθηκεύσει σε ιδιωτικό χώρο ιδιοκτησίας του ή ιδιοκτησίας τρίτου, μετά από έγγραφη συγκατάθεση του τελευταίου.
5) Εφ’ όσον ο ιδιοκτήτης εγκαταλειμμένου οχήματος δεν εντοπιστεί εντός των ανωτέρω προθεσμιών, το Πιστοποιητικό Καταστροφής παραδίδεται στον αρμόδιο δήμο ή κοινότητα. Εάν το όχημα δε φέρει πινακίδες κυκλοφορίας, τότε αναγράφεται στο Πιστοποιητικό Καταστροφής ο αριθμός πλαισίου.
Όπως προκύπτει, το αυτοκίνητο του οποίου καταθέσατε τις πινακίδες θα πρέπει να παραμείνει σε κλειστό χώρο στην πράξη και όχι στα χαρτιά, γιατί σε άλλη περίπτωση ενδέχεται να απομακρυνθεί από την αρμόδια υπηρεσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Ποια είναι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κατάθεση πινακίδων;
1. Άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου
2. Πινακίδες
3. Φωτοτυπία της δήλωσης εισοδήματος, όπου να αποδεικνύεται ποιος είναι ο κάτοχος του Ι.Χ.
4. Απόδειξη πληρωμής των τελών κυκλοφορίας του τρέχοντος έτους.
5. Υπεύθυνη δήλωση ότι το αυτοκίνητο θα σταθμεύσει σε κλειστό ιδιόκτητο χώρο.
6. Την ταυτότητά του ή σχετική εξουσιοδότηση αν ο ίδιος δεν είναι ο ιδιοκτήτης.
Στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβάλετε στην Εφορία ανήκει και η υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα βεβαιώνετε ότι δε θα σταθμεύσετε το αυτοκίνητο σε δημόσιο δρόμο (δηλαδή ότι έχετε ιδιωτικό χώρο), ώστε οι δρόμοι της πόλης να μην κατακλυστούν με ακινητοποιημένα αυτοκίνητα.

Πώς θα το επαναφέρετε στην κυκλοφορία και πόσα θα πληρώσετε;
Δύο οδούς μπορούν να ακολουθήσουν όσοι κατέθεσαν τις πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων τους. Η πρώτη περίπτωση αφορά στην περίπτωση που η επανακυκλοφορία του αυτοκινήτου γίνεται το τρέχον έτος, ενώ η δεύτερη αφορά σε εκείνη μετά την πάροδο ενός έτους. Για την πρώτη περίπτωση απαιτείται να καταβάλετε το κόστος των Τελών Κυκλοφορίας στη Δ.Ο.Υ. όπου παραδώσατε τις πινακίδες, ώστε να τις πάρετε πίσω. Για όσους προτιμήσουν να επαναφέρουν το αυτοκίνητό τους στην κυκλοφορία μετά από ένα χρόνο, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα εκδώσουν νέους αριθμούς κυκλοφορίας. Και αυτό γιατί οι Εφορίες, μετά από ένα χρόνο, καταστρέφουν τις πινακίδες που έχουν στη διάθεσή τους. Οπότε, εκτός της πληρωμής των τελών κυκλοφορίας του έτους, όπου θα επαναφέρετε το αυτοκίνητό σας στην κυκλοφορία, θα καταβάλετε 30 ευρώ επιπλέον για έκδοση νέων αριθμών.

Για πόσο καιρό μπορούμε να έχουμε ακινητοποιημένο το όχημά μας;
Η προθεσμία που έχουν στη διάθεσή τους οι ιδιοκτήτες οχημάτων για την κατάθεση των πινακίδων, ανάγεται κάθε χρόνο έως την 31η Δεκεμβρίου, καθώς εκείνη συμπίπτει με την πληρωμή των τελών της επόμενης χρονιάς.  Γενικά, δεν τίθενται περιορισμοί για το χρονικό διάστημα που μπορείτε να έχετε το αυτοκίνητό σας σε ακινησία, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να το αναφέρετε στην ετήσια δήλωση εισοδήματος. Ωστόσο, αν μετά από κάποιο καιρό αποφασίσετε ότι θέλετε να το ανακυκλώσετε, μπορείτε να ξεκινήσετε τις διαδικασίες οριστικής διαγραφής του.
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ Ή ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Εκτύπωση E-mail
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση της εργασίας είναι τα ακόλουθα:
1. Αίτηση στην οποία θα δηλώνεται ο λόγος της οριστικής διαγραφής (καταστροφή, ή οριστική εξαγωγή στο εξωτερικό - χορηγείται από την Υπηρεσία).
2. Άδεια κυκλοφορίας και κρατικές πινακίδες.
3. Εξοφλητική πράξη εάν παρακρατείται η κυριότητα.
4. Σε περίπτωση απώλειας της ή των πινακίδων απαιτείται βεβαίωση του Αστυνομικού Τμήματος για την δήλωση της απώλειας και 30,00€ ή 9,00 € (για δίκυκλα) από το δημόσιο ταμείο.
5. Εξοφλητική πράξη εάν παρακρατείται η κυριότητα.

1. Οριστική διαγραφή αυτοκινήτου οχήματος γίνεται κατ’ εφαρμογή του Π.Δ. 116/04, εφόσον το όχημα έχει παραδοθεί στις πιστοποιημένες εταιρείες ανακύκλωσης (ΕΔΟΕ τηλ. 2106899039). Για την ανωτέρω περίπτωση αρμόδια είναι τα εξουσιοδοτημένα διαλυτήρια.
2. Οριστική διαγραφή αυτοκινήτου οχήματος από την Υπηρεσία Δ/νσης Μεταφορών γίνεται μόνο στις περιπτώσεις: α) ολοσχερούς καταστροφής, β) οριστικής εξαγωγής στο εξωτερικό, και γ) παράδοσης στον ΟΔΔΥ ή στο Δήμο, οπότε στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται το αποδεικτικό παράδοσης.
Στην περίπτωση ολοσχερούς καταστροφής, απαιτείται βεβαίωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία (πυρκαγιά ή κατακρήμνιση).
Σε περίπτωση εξαγωγής οχήματος στο εξωτερικό, απαιτείται η προσκόμιση στη Δ/νση Μεταφορών, μεταφρασμένου & νομίμως επικυρωμένου εγγράφου της αντίστοιχης υπηρεσίας της αλλοδαπής Χώρας ταξινόμησης, καθώς και οι Ελληνικές πινακίδες κυκλοφορίας, εφόσον δεν παρακρατηθούν από την αλλοδαπή Χώρα.


ΠΡΟΣΟΧΗ!!!: Κατεβάστε τα σχετικά έγγραφα για τη διεκπεραίωση της εργασίας.

Συνημμένα:
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (diagrafh_aytokinhtoy.pdf)Αρχείο pdf[ ]61 Kb

Σχόλια