Ελλάδα και Κύπρος δηλώνουν έτοιμες σε περίπτωση πρόκλησης θερμού επεισοδίου από τη γείτονα με αφορμή τις έρευνες για την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων εντός της κυπριακής ΑΟΖ.

Η πρόσφατη υπογραφή συμφωνίας για διεξαγωγή έρευνας εκμεταλλεύσεως υδρογονανθράκων στο Ιόνιο, σε συν­δυασμό με την αναμενόμενη έναρξη ερευνών τον Ιούνιο σε νέο οικόπεδο της κυπριακής ΑΟΖ, κάτι που προκάλεσε τις «εκτιμή­σεις» υψηλόβαθμης πηγής του ελληνικού ΥΠΕΘΑ περί θερμού επεισοδίου με την Τουρκία στην περιοχή, καθώς και οι δηλώσεις των Τούρκων υπευθύνων ότι θα εμποδίσουν τις έρευνες αυτές «με κάθε τρόπο», έχουν αναβιβάσει το ζήτημα της ασφάλειας των ενερ­γειακών μέσων, και γενικότερα της ενεργειακής ασφά­λειας, σε Ελλάδα και Κύπρο, σε εξαιρετικά σημαντικό και επίκαιρο. 


Το θέμα αυτό έχει απασχολήσει εγκαί­ρως (εδώ και δυόμισι χρόνια) το ΓΕΕΘΑ, έπειτα από σχετική «όχληση» των Κυπρίων, στο πλαίσιο αντιμετωπίσεως «ασύμμετρου απειλής στη θάλασσα», με την εκπόνηση των σχετικών σχεδίων. Σε πρώτη φάση τα σχέδια αυτά αφορούν την προστασία εγκαταστάσεων εκμεταλλεύσεως φυσικού πλούτου στη θάλασσα και των ερευνητικών σκαφών που πραγματοποιούν τις σχετικές έρευνες, καθώς και τη διάσωση προσωπικού τους σε περίπτωση κινδύνου ή ανάγκης. Σε δεύτερη φάση υπάρχουν σχέδια για την ανακατάληψη μιας τέτοιας εγκαταστάσεως, που τυχόν έχει «καταληφθεί» από τρίτους μη φιλικά διακείμενους προς τη χώρα, είτε κράτη, είτε οργανώσεις, είτε μεμονωμένα άτομα.

Ήδη το δραστήριο Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ναυτικής Αποτροπής (ΚΕΝΑΠ) του ΓΕΕΘΑ, με το οποίο οι Κύ­πριοι έκαναν την πρώτη τους σχετική επαφή, εκπαιδεύ­ει κόσμο, Έλληνες και ξένους, στην αντιμετώπιση κάθε είδους «ασύμμετρων απειλών» στη θάλασσα. Σε καθα­ρά εθνικό επίπεδο, όμως, την αντιμετώπιση παρόμοιων απειλών ή την προστασία ευαίσθητων θαλάσσιων εγκα­ταστάσεων έχει αναλάβει η Διακλαδική Διοίκηση Ειδι­κών Επιχειρήσεων (ΔΔΕΕ) του ΓΕΕΘΑ, στην οποία υπάγονται από τον καιρό της ειρήνης, υπό τις διαταγές του εκάστοτε Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, οι εξής δυνάμεις:

Από τον Σ.Ξ το Ειδικό Τμήμα Αλεξιπτωτιστών και η Ζ΄ Μοίρα Αμφίβιων Καταδρομών, από το ΠΝ η Διοίκηση Υποβρυχίων Καταστροφών, από πλευράς της ΠΑ η 31η Μοίρα Επιχειρήσεων Ερεύνης - Διασώσεως, ενώ επικουρικώς, αν απαιτηθεί, από πλευ­ράς του Λ.Σ - ΕΛΑΚΤ η Μονάδα Υποβρυχίων Αποστο­λών αυτού (ΜΥΑ/ΛΣ) και από πλευράς ΕΛΑΣ η ΕΚΑΜ. Για την εκτέλεση της αποστολή τους το προσωπικό της ΔΔΕΕ συνεπικουρείται από προσωπικό και μέσα των τριών Κλάδων των ΕΔ.Κορυφαία στρατιωτική πηγή, προς την οποία θέσαμε το θέμα, μας είπε τα εξής: «Το ζήτημα της ασφάλειας ενεργειακών εγκα­ταστάσεων είναι σαν το κρεμμύδι. Με "καρδιά" την ίδια την εγκατάστα­ση, αρχίζουν και δημιουργούνται ομόκεντροι, επάλληλοι κύκλοι α­σφαλείας στους οποίους διαδοχικώς συμμετέχουν ιδιώτες, πάνω στην εξέδρα, το Λιμενικό Σώμα γύρω της και ακολούθως οι Ένοπλες Δυνά­μεις», προσθέτοντας διπλωματικά: «Η Κύπρος είναι μια υπόθεση που πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί, αν υπάρξει θέμα». Αξίζει να σημειωθεί ότι αντίστοιχα σχέδια έχει εκπονήσει και η σχετικά πρόσφατα συγκροτηθείσα αντίστοιχη ΔΔΕΕ της Εθνικής Φρουράς της Κύπρου. Ήδη έχουν διενεργηθεί πολλές ασκήσεις, υπό την αιγίδα του Οργανισμού Πολιτικής Προστασί­ας, σε συνεργασία με το ΓΕΕΦ και συναρμοδίων υπη­ρεσιών για την αντιμετώπιση περιστατικών, π.χ., πυρ­καγιάς σε εξέδρα, διασώσεως κόσμου από εξέδρα κλπ., με τη συμμετοχή δυνάμεων από Ελλάδα, Γαλλία, ΗΠΑ, Ισραήλ και Αίγυπτο.

Σχόλια