Τα μυστικά και οι παγίδες στις φετινές φορολογικές δηλώσεις- Δείτε αναλυτικά

Δείτε τον αναλυτικό φορολογικό οδηγό που περιλαμβάνει 60 σημαντικές οδηγίες και επισημάνσεις της ΓΓΔΕ για την ορθή ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων. Η υποβολή των δηλώσεων θα γίνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου.
Άπαντα τα εισοδήματα που απέκτησε κάθε φορολογούμενος το 2015 είτε φορολογούνται είτε απαλλάσσονται από το φόρο, πρέπει να δηλωθούν στη φετινή φορολογική δήλωση. Για αρκετές κατηγορίες εισοδημάτων, όπως οι μισθοί, οι συντάξεις, οι αμοιβές από ελεύθερα επαγγέλματα, οι τόκοι καταθέσεων κ.λπ. Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων έχει ήδη προσυμπληρώσει τους αντίστοιχους κωδικούς.

Οι φορολογούμενοι, πριν και κατά τη συμπλήρωση του νέου εντύπου Ε1, θα πρέπει να προσέξουν τα ακόλουθα σήμερα-SOS:
1. Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος πρέπει να υποβάλουν φέτος υποχρεωτικά όλοι όσοι έχουν κλείσει μέχρι και τις 31-12-2015 το 18ο έτος τη ηλικία2ς τους, εφόσον έχουν να δηλώσουν οποιουδήποτε ύψους πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα. Η υποβολή γίνεται υποχρεωτικά μέσω TAXISnet.
2. Από την υποχρέωση να υποβάλουν φορολογική δήλωση απαλλάσσονται μόνο όσοι, αν κι έχουν συμπλήρωση το 18π έτος της ηλικίας τους, δεν απέκτησαν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα κατά τη διάρκεια του 2015.
3. Οι φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος σε κάθε περίπτωση.
4. Φέτος, για πρώτη φορά επιτρέπεται να υποβάλουν κοινή δήλωση και τα ζευγάρια πυο έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, είτε είναι ετερόφυλα είτε ομόφυλα.
5. Οι σύζυγοι υποβάλλουν χωριστή δήλωση εφόσον έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωσή κατά το χρόνο υποβολής τη δήλωσης ή ο ένας από τους δύο συζύγους είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση.
6. Οι δηλώσεις των αποβιωσάντων υποβάλλονται αποκλειστικά σε χειρόγραφη μορφή στην αρμόδια ΔΟΥ μέχρι 31/12/2016.
7. Οι δηλώσεις με επιφύλαξη υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου και οδηγούνται από την ΓΓΔΕ για έλεγχο – εκκαθάριση στην αρμόδια ΔΟΥ.
8. Για την ηλεκτρονική υποβολή ο φορολογούμενος πρέπει να εισέλθει στο TAXISnet μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.gsis.gr. Για την είσοδο στην εφαρμογή χρειάζονται οι κωδικοί πρόσβασης.
9. Κατά την υποβολή τη δήλωσης θα πρέπει πρώτα να καταχωρίζονται τα έντυπα Ε2 και Ε3, όταν απαιτούνται, και κατόπιν το Ε1.
10. Στον πίνακα 1 του εντύπου Ε1 έχει προσυμπληρωθεί φέτος και ο ΑΜΚΑ του υπόχρεου και της συζύγου, με εξαίρεση τις περι0πτώσεις φορολογουμένων που θα υποχρεούνται σε απόκτηση ΑΜΚΑ. Όσοι υποβάλλουν για πρώτη φορά δήλωση πρέπει να συμπληρώσουν μόνοι τους τον ΑΜΚΑ.
11. Η αναγραφή του ΑΦΜ είναι υποχρεωτική μόνο για τα εξαρτώμενα μέλη άνω των 18 ετών (που ήταν άνω των 18 ετών την 31η /12/2015
12. Τα ανήλικα ή ενήλικα τέκνα θεωρείται βαρύνουν τον φορολογούμενο εφόσον συνοικούν με αυτόν και το ετήσιο φορολογητέο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ. Ειδικά για τα μέλη της οικογένειας με αναπηρία 67% και άνω το όριο είναι 6.000 ευρώ.
13. Στη δήλωση πρέπει να αναγράφουν υποχρεωτικά όλα τα εισοδήματα ακόμα και τα απαλλασσόμενα από το φόρο εισοδήματα. Στα ποσά που πρέπει να αναγράφουν υποχρεωτικά περιλαμβάνεται και κάθε ποσό κέρδους που έχει προκύψει από μεταβίβαση επιχειρήσεων, καθώς επίσης και κάθε ποσό κέρδους ή ζημιάς που έχει προκύψει από την πώληση μετοχών, μεριδίων ή μερίδων σε προσωπικές εταιρίες, κρατικών ομολόγων και εντόκων γραμματίων ή εταιρικών ομολόγων, παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων. Για τα αυτοτελώς ή με ειδικό τρόπο φορολογούμενα εισοδήματα πρέπει να αναγραφεί και ο παρακρατηθείς ή αποδοθείς κατά περίπτωση φόρος.
14. Κάθε φορολογούμενος πρέπει να αναγράψει όλα τα ποσά που δαπάνησε το 2015 για την ανέργεση οικοδομών, για αγορές ακινήτων, μετοχών, ομολόγων και εντόκων γραμματίων του Δημοσίου, για σύσταση επιχειρήσεων και για συμμετοχή σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.
15. Στο κεντρικό μενού επιλογών στην εφαρμογή υποβολής, ο φορολογούμενος έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί για το περιεχόμενο όλων των βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων που έχουν εκδοθεί γι αυτόν. Τα ποσά των εισοδημάτων και των φόρων που παρακρατήθηκαν έχουν προσυμπληρωθεί στους αντίστοιχους κωδικούς της δήλωσης.
16. Οι κωδικοί του Ε1 που αφορούν εισόδημα από μισθωτή εργασία ή συντάξεις και την αντίστοιχη παρακράτηση φόρους εμφανίζεται στη δήλωση σε πορτοκαλί πλαίσιο και είναι προσυμπληρωμένοι χωρίς τη δυνατότητα τροποποίησης ή διαγραφής του από το φορολογούμενο. Το ίδιο συμβαίνει και με τους κωδικούς που αφορούν παρακράτηση φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι κωδικοί που έχουν προσυπμπληρωθεί είναι, συγκεκριμένα, οι εξής:
- 301-302, 303-304, 321-322, 325-326, 309-310, 313-314, 315-316, 33-334, 393-394 του πίνακα 4Α.
- 255-256, 257-258 του πίνακα 4Β.
- 403-404, 601-602, 605-606 του πίνακα 4Γ2.
- 619-620, 617-618, 613-614, 335-336 (πίνακας 6).
17. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος έχει λάβει έντυπη βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων ή αμοιβών και τα στοιχεία της δεν έχουν προσυμπληρωθεί στη δήλωση, θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον εργοδότη ή το φορέα που εξέδωσε τη βεβαίωση, προκειμένου να ενημερωθεί αν αυτό υπέβαλε το αρχείο βεβαιώσεων αποδοχών ή πότε θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ηλεκτρονικής υποβολής τους. Εφόσον ο εργοδότης υποβάλει ηλεκτρονικά τη βεβαίωση και ενημερωθούν τα αρχεία της ΔΗΛΕΔ θα εμφανιστούν προσυμπληρωμένα τα στοιχεία της βεβαίωσης και ο φορολογούμενος θα μπορεί να συνεχίσει την υποβολή της δήλωσης. Εάν ο εργοδότης δεν υποβάλει τη βεβαίωση, τότε ο φορολογούμενος θα πρέπει να συμπληρώσει τους κωδικούς που αφορούν εισοδήματα και παρακράτηση φόρο
18. Σε περίπτωση που τα στοιχεία της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων ή αμοιβών είναι διαφορετικά από αυτά που είναι προσυμπληρωμένα, ο φορολογούμενος πρέπει να επικοινωνήσει με τον εργοδότη ή φορέα και σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί ότι έγινε λανθασμένη υποβολή στοιχείων, θα πρέπει ο εργοδότης ή ο φορέας να υποβάλει ηλεκτρονικά εκ νέου το αρχείο με τα σωστά στοιχεία βεβαίωσης. Σε διαφορετική περίπτωση, ο φορολογούμνος θα πρέπει να επικοινωνήσει με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Συναλλασσσομένων μέσω e-mail ή στο τηλέφωνο 15515.
19. Εάν συμπληρωθούν οι κωδικοί της δήλωσης με ποσά εισοδήμάτων και φόρων για τα οποία δεν έχει παρασχεθεί ηλεκτρονική πληροφόρηση της ΔΗΛΕΔ, οι φορολογούμενοι είναι πιθανόν να κληθούν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις αρμόδιες ΔΟΕ για έλεγχο.
20. Στο ηλεκτρονικό έντυπο υπάρχουν πεδία διαγραμμισμένα με κίτρινο χρώμα. Πατώντας τα είτε εμφανίζονται σε πίνακες ήδη προσυμπληρωμένα στοιχεία τα οποία οι φορολογούμενος καλείται απλά να επιβεβαιώσει, όπως στις περιπτώσεις των κατοικιών ή των αυτοκινήτων που χρησιμοποίησε το 2015, είτε εμφανίζονται πίνακες στους οποίους ο φορολογούμενος πρέπει να συμπληρώσει αναλυτικά τα στοιχεί που του ζητούνται, όπως στις περιπτώσεις των ανήλικων τέκνων που τον βαρύνουν. Με την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης κάθε εμφανιζόμενου πίνακα, ο φορολογούμενος πρέπει να «κλικάρει» στην επιλογή «μεταφορά στη δήλωση».
Πώς θα δηλώσουμε τους τόκους καταθέσεων
21. Για να δηλώσει ο φορολογούμενος τους τόκους που πιστώθηκαν το 2015 στου; τραπεζικούς λογαριασμούς του ιδίου και της συζύγου του πρέπει να κάνει «κλικ» πάνω στη λέξη «ΕΔΩ» που περιλαμβάνεται στη φράση «Για εμφάνιση τόκων πατήστε ΕΔΩ», στην παράγραφο 3 του υποπίνακα 4Δ1 της δήλωσης. Τότε εμφανίζεται ένας πληροφοριακός πίνακας στον οποίο αναγράφονται αναλυτικά όλα τα ποσά των τόκων που έχουν πιστωθεί κατά τη διάρκεια του 2015 σε κάθε τραπεζικό λογαριασμό του ιδίου και της συζύγου του. Αναγράφεται επίσης το άθροισμα όλων των ποσών τόκων ξεχωριστά για τον κάθε σύζυγο. Για πρώτη φορά, φέτος, αναγράφονται και οι τόκοι που αναλογούν σε συνδικαιούχους. Επιπλέον αναγράφονται και τα ποσά του φόρου 1-0% που έχουν παρακρατηθεί. Το άθροισμα των τόκων από όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς, όπως αναγράφεται στο συγκεκριμένο πίνακα, πρέπει να μεταφερθεί στον κωδικό 667 για τον σύζυγο και στον κωδικό 667 για την σύζυγο. Λίγο πιο κάτω, στους κωδικούς 675-676, πρέπει να δηλωθούν τα ποσά του φόρου που έχουν παρακρατηθεί από τους τόκους καταθέσεων
22. Στην περίπτωση αμοιβών ή φόρων που έχουν καταβληθεί στην αλλοδαπή, σε άλλο νόμισμα πέρα του ευρώ, για τη μετατροπή του σε ευρώ λαμβάνεται υπόψη η ισοτιμία μεταξύ του ευρώ και του ξένου νομίσματος, όπως αυτή προκύπτει κατά την ημερομηνία καταβολής αυτών στην αλλοδαπή. Σε περίπτωση, όμως, αμοιβών ή φόρων που καταβάλλονται περιοδικά, η μετατροπή θα πρέπει να γίνει με βάση τη μέση ετήσια ισοτιμία, όπως αυτή καθορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.
23. Οι κωδικοί 023, 024 του πίνακα 2 και 049 του πίνακα 7, που αφορούν τις αποδείξεις δαπανών, είναι ανενεργοί και δεν συμπληρώνονται, διότι για το φορολογικό έτος 2015 οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι δεν είχαν υποχρέωση συλλογής αποδείξεων. Το αφορολόγητο των 9.545 ευρώ κατοχυρώνονται φέτος από τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους χωρίς να χρειαστεί να καλυφθεί με αποδείξεις.
Με την κλίμακα των μισθωτών τα μπλοκάκια
24. Όταν συμπληρώνονται οι κωδικοί 307-308 με αμοιβές από «μπλοκάκια» απαιτείται η αναγραφή των ΑΦΜ των εργοδοτών και σε περίπτωση που αυτοί υπερβαίνουν τους τρεις, πρέπει να αναγραφεί οπωσδήποτε ο ΑΡΜ του προσώπου από το οποίο προέρχεται τουλάχιστον το 75% των ακαθάριστων εσόδων. Οι αμοιβές αυτές φορολογούνται ως εισοδήματα από μισθωτή εργασία.
25. Όταν αναγράφονται εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις που δεν έχουν προσυμπληρωθεί, δηλαδή όταν συμπληρώνονται οι κωδικοί 343-344, πρέπει να καταχωρίζονται οι ΑΦΜ εργοδοτών - ασφαλιστικών φορέων με τα αντίστοιχα ποσά, βάσει των βεβαιώσεων αποδοχών.
26. Οι κωδικοί 351-352 συμπληρώνοντα από το φορολογούμενοι και αφορούν ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται από μισθωτούς ή συνταξιούχους σε ασφαλιστικούς οργανισμούς υποχρεωτικής ασφάλισης εξαιτίας εξαγοράς χρόνου ασφάλισης, όπως χρόνους στρατιωτικής θητείας, και οι οποίες μειώνουν το εισόδημα από μισθωτή εργασία ή συντάξεις. Στους ίδιους κωδικούς συμπληρώνονται και οι εισφορές που αποδίδουν τα ίδια τα μέλη ΔΣ εξαιτίας υποχρεωτικής ασφάλισης. Οι εισφορές αυτές αποδεικνύονται βάσει αποδεικτικών εγγράφων ή σχετικών δικαιολογητικών που οι φορολογούμενοι προσκομίζουν στη Φορολογική Διοίκηση. Στις περιπτώσεις αυτέ, πρέπει να δηλώνεται ο ΑΦΜ του φορέα στον οποίο καταβλήθηκαν.
27. Οι κωδικοί 651-652 συμπληρώνονται από τον φορολογούμενο με το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για εισόδημα από μισθούς – συντάξεις αλλοδαπής προέλευσης, στο οποίο η Ελλάδα έχει δικαίωμα φορολόγησης.
28. Οι κωδικοί 393-394 έχουν συμπληρωθεί από τη Φορολογική Διοίκηση βάσει ρτου αρχείου βεβαιώσεων που αποστέλλουν ηλεκτρονικά οπι εκκαθαριστές και αφορούν αποδοχές που καταβάλλονται από ημεδαπές εταιρίες για μισθωτές υπηρεσίες που παρέχονται στην αλλοδαπή από φορολογικό κάτοικο Ελλάδος και οι οποίες δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρους στην Ελλάδα.
Ναυτικοί
29. Το εισόδημα που αποκτούν οι αξιωματικοί και το κατώτερο πλήρωμα που υπηρετούν σε πλοία του Εμπορικού Ναυτικού φορολογείται με φορολογικό συντελεστή 15% και 10% αντίστοιχα και εξαντλείται η φορολογική του υποχρέωση.
30. Το καθαρό εισόδημα που αποκτάται από αγροτική δραστηριότητα θεωρείται πλέον ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, δηλαδή ως καθαρό κέρδος, και φορολογείται με 13% από το πρώτο ευρώ. Το εισόδημα από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα προσδιορίζεται με λογιστικό τρόπο έσοδα μείον έξοδα), ανεξάρτητα από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων ή όχι.
31. Προκειμένου να δηλωθεί εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα για το φορολογικό έτος 2015 είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του Ε3.
32. Οι αγροτικές επιδοτήσεις – ενισχύσεις που δεν υπερβαίνουν τις 12.000 ευρώ και δεν προσαυξάνουν τα ακαθάριστα έσοδα από αγροτική δραστηριότητα θα πρέπει να συμπληρώνονται στους κωδικούς 6590660 του εντύπου Ε1.
33. Στον υποπίνακα Γ2 του πίνακα 4 δηλώνονται τα ακαθάριστα έσοδα, καθαρά κέρδη/ζημίες και οι παρακρατηθέντες προκαταβλητέοι φόροι των εισοδημάτων από επιχειρηματική δραστηριότητα για τους επιτηδευματίες που είτε τηρούν βιλία με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα είτε είναι απαλλασσόμενοι / μη υπόχρεοι σε βιλία με βάση τα ΕΛΠ (κωσ.401-402, 425-426, 413-414, 415-416, 601-602, 605-606). Στους φορολογούμενους που θεωρούνται ότι αποκτούν εισοδήματα αυτής της κατηγορίας περιλαμβάνονται και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι πλέον χαρακτηρίζονται ως ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά μη έχοντες την εμπορική ιδιότητα.
34. Στον υποπίνακα Γ2 περιλαμβάνονται εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα ημεδαπής) κωδ.401-402) και αλλοδαπής προέλευσης (κωδ. 411-412). Επίσης γίνεται διάκριση του εισοδήματος που δηλώνεται από τους μη επιτηδευματίες και μη υποβάλλοντες Ε3 (κωδ. 403-404).
35. Το καθαρό εισόδημα από ε4πιχειρηματική δραστηριότητα όσων έχουν την ιδιότηατ του επιτηδευματία προκύπτει με λογιστικό προσδιορισμό (με το Ε3), ενώ για τους μη επιτηδευματίες φορολογείται εξ ολοκλήρου.
36. Οι επιτηδευματίες υποβάλλουν πρώτα το Ε3.
37. Τα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα και ακίνητη περιουσία, αποτελούν εισόδημα από κεφάλαιο. Δηλώνονται σε ξεχωριστό υποπίνακα του πίνακα 4 του Ε1, στον υποπίνακα Δ1. Στον υποπίνακα αυτό δηλώνεται και ο φόρος που παρακρατήθηκε.
38. Στον πίνακα 4Δ1 δηλώνονται και τα κέρδη που διανέμουν οι εταιρίες όλων των νομικών μορφών, περιλαμβανομένων και των προσωπικών εταιριών που τηρούν διπλογραφικά βιβλία. Ομοίως δηλώνονται και οι τόκοι που εισπράττονται από κάθε αιτία.
39. Στον υποπίνακα Δ2 του πίνακα 4 δηλώνεται το εισόδημα σε χρήμα ή σε είδος που προκύπτει από την εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση γης και ακινήτων σε τρίτου, εγκαταστάσεων ή κατασκευών, χώρων τοποθέτησης επιγραφών καθώς επίσης και από εκμίσθωση, υπεκμίσθωση, ιδιοχρησιμοποίηση, δωρεάν παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων που ανήκουν σε ιδιοκτήτες διηρημένων ιδιοκτησιών, από αποζημίωση λόγω πρόωρης λύσης3 εμπορικής μίσθωσης καταλβηθείσα από το μισθωτή. Στα ποσά που δηλώνονται στον υποπίνακα αυτό περιλαμβάνονται τα ενοίκια πραγματικά ή τεκμαρτά, καθώς και τα ανείσπρακτα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, κατά κατηγορία ακινήτων όπως εμφανίζονται στη δήλωση. Τα πεδία που πρέπει να συμπληρωθούν στους βασικούς κωδικούς 101-108, 111-114, 129-134 και 141-150 του υποπίνακα Δ2 έχουν ροζ χρώμα. Τα συγκεκριμένα ποσά μεταφέρονται και συμπληρώνονται αυτόματα από το σύστημα TAXISnet στους συγκεκριμένους κωδικούς, αμέσως μόλις ο φορολογούμενος ολοκληρώσει την υποβολή του Ε2.
40. Το εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση τεκμαίρεται ότι συνιστάται στο 3% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου σύμφωνα με τι ισχύουσες τιμές κατά την 31/12/15.
41. Για όσους ασκούν ατομική αγροτική δραστηριότητα δεν υπολογίζεται τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση προς ανιόντες, κατιόντες και συζύγους, αγροτικών εκτάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται λιβάδια, καλλιεργήσιμες γαίες,, βοσκήσιμες γαίες και κάθε είδους κατασκευές ή εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής.
42. Αναγνωρίζεται ποσοστό 55 επί τους ακαθάριστους εισοδήματος ως δαπάνες επισκευής συντήρησης ανακαίνισης ή άλλες πάγιες και λειτουργικές δαπάνες όσων ακινήτων αποφέρουν φορολογητέο εισόδημα.
43. Οι δαπάνες για αντιπλημμυρικά έργα και έργα αποξήρανσης (κωδ 159-160), εκπίπτουν σε ποσοστό 10% επί τους ακαθάριστους εισοδήματος από εκμίσθωση, υπεκμίσθωση, δωρε4άν παραχώρηση και ιδιόχρηση γαιών.
44. Για την απόδειξη του ποσού της αποζημίωσης που καταβάλλει, βάσει νόμου, ο εκμισθωτής στο μισθωτή (κωδ163-164) για τη λύση της μισθωτικής σχέσης ακινήτου, καθώς και του ποσού για τις δαπάνες για αντιπλημμυρικά έργα και έργα αποξήρανσης, τα δικαιολογητικά εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΦΑΣ, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.
45. Το τεκμαρτό εισόδημα με δωρεάν παραχώρηση κατοικίας μέχρι 200 τ.μ. Προς τα τέκνα ή τους γονείς του φορολογούμενου ή προς άλλους ανιόντες ή κατιόντες εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγενείς, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία, δεν υπάγεται σε φόρο.
Εισόδημα από υπεραξία
46. Στον υποπίνακα Ε του πίνα 4, στους κωδικούς 829-830, συμπληρώνονται το κέρδος από την πώληση τίτλων, όταν οι τίτλοι έχουν εκδοθεί από επιχείρηση που εδρεύει στην Ελλάδα, ενώ στους κωδικούς 865-866, συμπληρώνεται το κέρδος από την πώληση τίτλων, όταν οι τίτλοι έχουν εκδοθεί από αλλοδαπή επιχείρηση.
47. Στους κωδικούς 867-868 συμπληρώνεται ο φόρος που τυχόν καταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε για μεταβίβαση τίτλων στο εξωτερικό, σε χώρα που είχε δικαίωμα φορολόγησης.
48. Στους κωδικούς 871-872 συμπληρώνεται η ζημιά από την πώληση τίτλων, η οποία δύναται να μεταφέρεται για πέντε έτη προκειμένου να συμψηφιστεί με κέρδη από την ίδια αιτία.
Ειδικές κατηγορίες
49. Στους κωδικούς 659-660 συμπληρώνονται τα εισοδήματα που απαλλάσσονται του φόρου ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο και εμφανίζεται πίνακας στον οποίο αναλύονται ανάλογα με την προέλευσή τους. Ενδεικτικά, δηλώνονται: διατροφή συζύγου και τέκνων, συντάξεις αναπήρων πολέμου, εξωιδρυματικό επίδομα, μισθοί, συντάξεις και πάγια αντιμίσθια που χορηγούνται σε αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%, τόκοι ομολόγων ή έντοκων γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου, κέρδη πώληση εισηγμένων μετοχών, εγγυημένο εισόδημα, λοιπές αγροτικές επιδοτήσεις κλπ.
50. Στους κωδικούς 657-658 συμπληρώνονται τα εισοδήματα που απαλλάσσονται του φόρου και της ειδικής εισφοράς κι εμφανίζεται πίνακας στον οποίο αναλύονται ανάλογα με την προέλευσή τους. Ενδεικτικά, δηλώνονται: Μισθοί, συντάξεις κλπ ολικώς τυφλών ή κινητικά αναπήρων 80% και άνω. Αποζημίωση λόγω διακοπής εργασιακής σχέσης, επιδόματα τέκνων κλπ.
51. Στους κωδικούς 781-782 συμπληρώνονται τα ποσά που δεν αποτελούν εισόδημα και εμφανίζεται ομοίως πίνακας για την ανάλυσή τους. Ενδεικτικά, δηλώνονται: εφάπαξ, δάνεια, υποτροφίες, κληρονομιές, δωρεές ή γονικές παροχές χρηματικών ποσών (δωρεοδόχος),κέρδη από λαχεία. ΠΡΟ-ΠΟ, ΛΟΤΤΟ κλπ.
52. Στους κωδικούς 783-784 δηλώνεται μόνο το τυχόν υπόλοιπο αχρησιμοποίητο μέρος των ποσών που είχαν ενταχθεί στις διατάξεις του αρθ 88 του ν.3259/2004 και αρθ18 του ν. 3842/2010, για τον επαναπατρισμό κεφαλαίων, εφόσον το υπόλοιπο αυτό χρησιμοποιήθηκε κατά το 2015. Οι φορολογούμενοι που θα δηλώσουν ποσά στους κωδικούς αυτούς, δύνανται να οδηγηθούν στις ΔΟΥ για έλεγχο.
Πώς δηλώνουμε ανείσπρακτα ενοίκια
53. Τα ενοίκια που δεν κατάφερε να εισπράξει ο ιδιοκτήτης από τον ενοικιαστή του κατά τη διάρκεια του 2015 μπορεί να τα δηλώσει φέτος σε ξεχωριστό κωδικό και στο Ε2 και στο Ε1. Συγκεκριμένα, στο Ε2 τα ανείσπρακτα ενοίκια πρέπει να δηλωθούν στη στήλη 16 της πρώτης σελίδας και στο Ε1 πρέπει να αναγραφούν στους κωδικούς 125-126 του πίνακα 4Δ2 στην τρίτη σελίδα. Η ξεχωριστή αναγραφή των ποσών αυτών κρίνεται αναγκαία, προκειμένου οι ιδιοκτήτες να μην πληρώνουν φόρο εισοδήματος και γι αυτά, Ωστόσο, για να δηλωθούν τα ποσά αυτά φέτος σε ξεχωριστούς κωδικούς και να μην φορολογηθούν θα πρέπει να πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος. Θα πρέπει δηλαδή έως την προθεσμία υποβολής της δήλωσης να έχει εκδοθεί την προθεσμία υποβολής της δήλωσης να έχει εκδοθεί εις βάρος του ενοικιαστή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.
Εξόφληση εφάπαξ ή σε τρεις δόσεις
54. Τα εκκαθαριστικά θα κοινοποιηθούν μέσω TAXISnet. Οι φορολογούμενοι θα μπορούν, μέσω του TAXISnet, να τα εκτυπώνουν.
55. Στις περιπτώσεις που θα κριθεί απαραίτητος ο έλεγχος των δικαιολογητικών, οι φορολογούμενοι θα οδηγούνται στις αρμόδιες ΔΟΥ.
56. Για τις τροποποιητικές δηλώσεις τα δικαιολογητικά που θα προσκομίζει ο φορολογούμενος θα είναι μόνο αυτά που αφορούν το λόγο που επικαλείται την τροποποίηση της δήλωσης.
57. Εφόσον προκύψει επιπλέον φόρος προς καταβολή, θα πρέπει να εξοφληθεί είτε εφάπαξ, μέχρι την 29η Ιουλίου, είτε σε τρεις ίσες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη μέχρι την 29η Ιουλίου,, η δεύτερη μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου και η τρίτη μέχρι την 30η Νοεμβρίου.
58. Δεν παρέχεται φέτος έκπτωση 2% επί της συνολικής οφειλής σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης.
59. Δεν θα βεβαιώνεται για καταβολής ποσό φόρους μέχρι 30 ευρώ.
60. Δεν θα επιστρέφεται στο φορολογούμενο ποσό φόρους μικρότερο των 5 ευρώ.

Σχόλια